Kunes Båt- og
Bryggeforening

Innerst i Laksefjorden

Stiftet 1.august 2019
Formål: etablere ei allmenn flytebrygge på Kunes med mulighet for utvidelse.

Forretningsadresse:

9742 Kunes

Etablering

Protokoll
Etablering av Kunes brygge- og båtforening
 
Sted: Kunes samfunnshus
Tid: Torsdag 1.august 2019
Tilstede: Jørn Frode Jessen, Joakim Eilertsen, Kjetil Hanssen, Stefan Lindqvist, Ivar Bye, Bengt Prahl, Michael Lindahl, Knut Søderholm, Tore Magne Hoem, Roald Erlandsen, Arnfinn Jessen, Kurt Karlsen, Maryann Sandvik, Roger Pedersen, Jan Ove Midlang, Kurt Steve Pedersen, Yrja Hammer, Alf Edvard Masternes.
Foreløpig navn: Kunes brygge- og båtforening
Forretningsadresse: 9742 Kunes

Lebesby kommune har gitt tilsagn på kr 350.000,- for å etablere ei allmenn flytebrygge på Kunes med mulighet for utvidelse under forutsetning av at det opprettes ei forening som tar ansvar for etablering, drift og vedlikehold.

Vedtak: Kunes brygge- og båtforening etableres jfr vedlagte vedtekter.
Interimstyret – Vedtak: Tore Magne Hoem velges som leder, Stefan Lindqvist og Joakim Eilertsen som medlemmer frem til årsmøte er gjennomført.

Interimstyres oppgaver:
Velge organisasjonsformen foreningen skal ha. Melde inn forening til Brønnøysundregistrene og opprette bankkonto. Etablere nettside og epostkonto. Etablere tinglyst avtale for bruk av eiendom til Bjørn Simonsen til etablering av flytebrygge. Innhente tilbud fra minst to leverandører av flytebrygge. Skaffe alle tillatelser jfr veiledning fra Lebesby kommune. Søke ytterligere midler for å tilby minimum 15 båtplasser i kombinasjon med allmenn brygge. Legge frem forslag til årsmøtet om beløpsgrense(r) for faste båtplasser og årlig leie. Inngå avtale med selskap for ansvarsrett/ansvarshavende ved etablering av brygge.

Fullmakt: Tore Magne Hoem gis fullmakt til underskriving av avtaler og opprettelse av bankkonto frem til årsmøtet er gjennomført.

Ordinært årsmøte: Gjennomføres våren 2020. Møtet avsluttet kl 20:30.

Laksefjord

Vedtekter for Kunes båt- og bryggeforening

§ 1 Navn
§ 2 Foreningens formål
§ 3 Virkeområde
§ 4 Styret
§ 5 Plikt til å motta valg
§ 6 Årsmøte, regnskap og årsberetning
§ 7 Styremøter, medlemsmøter
§ 8 Eksklusjon
§ 9 Vedtektsendring
§ 10 Oppløsning

§ 1. Navn
Foreningens navn er Kunes brygge- og båtforening

§ 2. Foreningens formål

  • Drift av brygge/småbåthavn i Kunes samt arbeide for en sunn utvikling båttrafikken i indre Laksefjord
  • Arbeide for at det enkelte medlem høster direkte og indirekte fordeler av sitt medlemskap
  • Legge forholdene best mulig til rette for en ansvarsbevisst ferdsel.
  • Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

§ 3. Virkeområde
Indre Laksefjord

§ 4. Styret

  • Leder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • 1. Styremedlem
  • 2. Styremedlem
I tillegg til styret velger årsmøtet valgkomite på 2 medlemmer.
Alle velges normalt for 2 år.
Foreningen ledes av leder eller i dens fravær en annen godkjent person i styret. Leder og kasserer har hver for seg fullmakt til å disponere over foreningens bankkonto.

§ 5. Plikt til å motta valg
Et hvert medlem i foreningen plikter å motta valg til de verv innenfor foreningen hvortil de velges, men kan likevel nekte å motta valg for like lang periode som de har innehatt verv.

§ 6. Årsmøte, regnskap og årsberetning.
Årsmøtet avholdes innen 31. august det etterfølgende år.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten i foreningen.
Årsmøtet fastsetter avgift og innskudd for bruk og leie av bryggeanlegg
Regnskap og årsberetning legges frem av styret for medlemmene på årsmøtet.
Det skal også være en kommentar fra kasserer på regnskapet.
Innkomne forslag skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

§ 7. Styremøter og medlemsmøter
Styremøter ledes av leder. I leders fravær en annen godkjent person i styret. Styremøter holdes så ofte saksmengden tilsier det, eller når leder eller minst tre styremedlemmer/varamedlemmer krever dette. Styremøter kan avholdes via skype eller tilsvarende.
Styret er beslutningsdyktig når minst leder samt to styremedlemmer/varamedlemmer er til stede.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet, avgjør leders dobbeltstemme.
Medlemsmøter utover årsmøtet bestemmes av styret, eller etter skriftlig krav fra minst 5 øvrige medlemmer.

§ 8. Eksklusjon.
Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter, eller som handler i strid med foreningens interesser kan suspenderes av styret.
Eksklusjon kan ankes av årsmøtet, og må da settes opp som egen sak dersom minst 5 av medlemmene krever dette.

§ 9. Vedtektsendring.
Endring av disse vedtekter skal godkjennes av årsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer skal før behandling på årsmøtet godkjennes av styret som fremmer innstilling til dette.

§ 10. Oppløsning
Foreningen kan oppløses etter vedtak på to påfølgende årsmøter.
Det kreves 2/3 flertall første årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte. Hva foreningens kontante midler og verdier ved oppløsning angår, beslutter siste årsmøtet hvordan disse skal forvaltes/tildeles.